Top 20+ api login facebook php hot nhất

1 How to Add Facebook Login to PHP Website [Easy Guide]

 • Tác giả: cloudways.com
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 4.88 (799 vote)
 • Tóm tắt: <?php //initialize facebook sdk require 'vendor/autoload.php'; 

3 Facebook Open Authentication in PHP – Phppot

 • Tác giả: phppot.com
 • Ngày đăng: 07/14/2022
 • Đánh giá: 4.57 (364 vote)
 • Tóm tắt: · Register as a Facebook developer. · Create a new Facebook application to get the Facebook API key and secret key. · Download and install Facebook 

4 Top 10+ facebook login api example mới nhất hiện nay – GiaLaiPC

 • Tác giả: gialaipc.com.vn
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 4.24 (362 vote)
 • Tóm tắt: Tóm tắt: nhập cho user trong website PHP bằng Facebook API SDK (Cập nhật liên tục) …

5 Đăng nhập bằng Facebook với PHP – Viblo

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 4 (259 vote)
 • Tóm tắt: Sau đó chọn Add new app, bạn nhập tên ứng dụng mà bạn muốn và email rồi nhấn “Create an app ID”. Chọn thêm Product là “Facebook Login”. Chọn Setting->Basic 

6 Lòng vòng lấy Access Token của Facebook API – Kipalog

 • Tác giả: kipalog.com
 • Ngày đăng: 08/20/2022
 • Đánh giá: 3.79 (367 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu là localhost thì không cần điền. Nếu là domain khác thì phải dùng https và điền vào Settings > Basic > App domain, và Facebook login > Valid 

7 Simple Way to Integrate Facebook Login in PHP – CodingStatus

 • Tác giả: codingstatus.com
 • Ngày đăng: 10/24/2021
 • Đánh giá: 3.64 (540 vote)
 • Tóm tắt: Create class FB_API · Write database connection script · Assign Facebook App Id, App Secret Key, API path & dashboard path Where the 

9 How To Implement Login Using Facebook Account In Php Sdk

 • Tác giả: darkedeneurope.com
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 3.35 (541 vote)
 • Tóm tắt: · Integrating with Facebook from PHP is easy with the help of Facebook’s PHP SDK and some HTTP libraries like Zend_Http_Client or PEAR 

10 Login with Facebook using PHP SDK – Tuts Make

 • Tác giả: tutsmake.com
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 3.11 (311 vote)
 • Tóm tắt: · Login with Facebook using PHP · Step 1 – Create a Facebook App · Step 2 – Install Facebook PHP SDK v5 · Step 3 – Create index.php · Step 4 – Create 

11 Login with Facebook using PHP SDK – LearnCodeWeb

 • Tác giả: learncodeweb.com
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 2.79 (56 vote)
 • Tóm tắt: Create an app on facebook. · After creating the app you need to add a product on the app dashboard that defines the app scope select Facebook Login. · In the app, 

12 Facebook API | login with facebook in php with source code

 • Tác giả: mcongnghe.com
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 2.71 (62 vote)
 • Tóm tắt: · login with facebook in php with source code | API mysql | Facebook API | login with facebook in php Welcome friends:- Make …

13 Giới thiệu về Facebook Graph API – Học PHP – CodeGym

 • Tác giả: hocphp.net
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 2.69 (116 vote)
 • Tóm tắt: · Nếu như bạn sử dụng JavaScript để sử dụng Facebook Graph API thì chỉ cần thực hiện việc login Facebook với scope là “email” chúng ta sẽ có được 

15 PHP – Facebook Login – Tutorialspoint

 • Tác giả: tutorialspoint.com
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 2.46 (128 vote)
 • Tóm tắt: Login With Facebook · Choose Website · Give an app name and click on Create New Facebook App ID · Click on Create app ID · Click on Skip Quick Test

16 PHP Login using Facebook Account – CongNgheTv.net

 • Tác giả: congnghetv.net
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 2.39 (138 vote)
 • Tóm tắt: · How to login with Facebook and get user data in PHP. For source code – Tag: gmail đăng nhập facebook, api, facebook, facebook api, login, 

17 Facebook API PHP – login with facebook in php – example code

 • Tác giả: halongpearl.vn
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 2.26 (126 vote)
 • Tóm tắt: · Có phải là bạn đang tìm kiếm chủ đề dang nhap fackbook phải không? Dường như bạn đang muốn xem thông tin về chủ đề Facebook API PHP – login 

18 Laravel Facebook Graph API

 • Tác giả: laravel-news.com
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 2.18 (133 vote)
 • Tóm tắt: · This package makes it easy to integrate the PHP SDK (provided by the same author) and Facebook login into your Laravel projects. After you 

19 PHP Script – Login with Facebook using facebook-php-sdk and

 • Tác giả: itsolutionstuff.com
 • Ngày đăng: 09/21/2021
 • Đánh giá: 2.05 (118 vote)
 • Tóm tắt: · PHP Script – Login with Facebook using facebook-php-sdk and MySQL example with demo · Step 1: Create Facebook App · Step 2: Download Facebook 

20 Facebook SDK for PHP (v5) – GitHub

 • Tác giả: github.com
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 1.92 (103 vote)
 • Tóm tắt: The Facebook SDK for PHP provides a native interface to the Graph API and Facebook Login. https://developers.facebook.com/docs/php – GitHub 

21 Đăng nhập bằng facebook php | PHP Login using Facebook Account

 • Tác giả: icongnghe.org
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 1.83 (102 vote)
 • Tóm tắt: · Đăng nhập bằng facebook php đang là chủ đề được rất nhiều bạn đọc tìm … facebook api login, facebook integration in php, facebook login 

22 Login with Facebook using JavaScript and PHP – Artisans Web

 • Tác giả: artisansweb.net
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 1.71 (146 vote)
 • Tóm tắt: · The JavaScript SDK allows you to add a Facebook login popup at the click of a button. On the server-side, we will use PHP and MySQL to store 

23 How to Implement Login using Facebook Account in PHP

 • Tác giả: webslesson.info
 • Ngày đăng: 11/08/2021
 • Đánh giá: 1.62 (105 vote)
 • Tóm tắt: · php file of Facebook SDK library for PHP using require_once statement. After this, we have to check, session variable started or not by using 

24 Connecting to the Facebook API using the Facebook PHP SDK

 • Tác giả: inmotionhosting.com
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 1.6 (141 vote)
 • Tóm tắt: · // Begin loading the necessary files for the Facebook SDK. require ( ‘autoload.php’ ); // Load the required PHP classes from the Facebook SDK

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp