Tổng hợp 10 facebook login api documentation hot nhất hiện nay

1 Facebook Authentication – Realm – MongoDB

 • Tác giả: mongodb.com
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 4.9 (874 vote)
 • Tóm tắt: To register or log in a Facebook user from the iOS Client SDK, see the Swift SDK guide to Facebook authentication. Welcome to the Realm Docs →

2 Facebook Api For Login [Fast Access] – Ken Wyatt

 • Tác giả: kenwyatt.com.au
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 4.78 (302 vote)
 • Tóm tắt: API is the primary way for apps to read and write to the Facebook social graph

3 Authentication – Login With Facebook – REST API (PlayFab Client)

 • Tác giả: docs.microsoft.com
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 4.49 (471 vote)
 • Tóm tắt: Facebook sign-in is accomplished using the Facebook User Access Token. More information on the Token can be found in the Facebook developer documentation (https 

4 Xây dựng API login sử dụng các dịch vụ mạng xã hội – Viblo

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 10/26/2021
 • Đánh giá: 4.27 (477 vote)
 • Tóm tắt: Đã đăng vào thg 10 5, 2017 9:09 CH 7 phút đọc. 16.5K. 2. 17. Xây dựng API login sử dụng các dịch vụ mạng xã hội: Facebook, Twitter, Google

5 Facebook SDK for PHP (v5) – GitHub

 • Tác giả: github.com
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 4.15 (556 vote)
 • Tóm tắt: The Facebook SDK for PHP provides a native interface to the Graph API and Facebook Login. https://developers.facebook.com/docs/php – GitHub 

6 API Reference — Facebook SDK for Python 4.0.0-pre documentation

 • Tác giả: facebook-sdk.readthedocs.io
 • Ngày đăng: 08/08/2022
 • Đánh giá: 3.92 (355 vote)
 • Tóm tắt: GraphAPI¶. A client for the Facebook Graph API. The Graph API is made up of the objects or nodes in Facebook (e.g., people, pages, 

7 How to implement Facebook Login | LoginRadius Blog

 • Tác giả: loginradius.com
 • Ngày đăng: 10/17/2021
 • Đánh giá: 3.68 (323 vote)
 • Tóm tắt: Implement Facebook login to a web page is very easy using Facebook’s JavaScript SDK. Facebook is providing documentation and instructions along with code 

8 Facebook Graph API Changes – Auth0

 • Tác giả: auth0.com
 • Ngày đăng: 01/14/2022
 • Đánh giá: 3.39 (496 vote)
 • Tóm tắt: If you add new permissions to the connection, end users will be prompted for consent next time they log in. See the Facebook documentation for how to handle 

9 Lòng vòng lấy Access Token của Facebook API – Kipalog

 • Tác giả: kipalog.com
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 3.22 (242 vote)
 • Tóm tắt: · Mình đang cần dùng Facebook API để lấy các bài viết trên tường … Có thể tham khảo danh sách các quyền trong doc hoặc trong Graph Explorer

10 Facebook – Expo Documentation

 • Tác giả: docs.expo.dev
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 3.1 (475 vote)
 • Tóm tắt: Expo exposes a minimal native API since you can access Facebook’s Graph API … Follow Facebook’s developer documentation to register an application with 

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp