Tổng hợp 5 how to turn off automatic video play on facebook mới nhất hiện nay

1 How to Turn Off Autoplay on Facebook and Instagram – How To Raj

 • Tác giả: howtoraj.com
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 4.87 (954 vote)
 • Tóm tắt: Note: The steps below disable autoplay of videos and GIFs. … Log in to Facebook. Click on the reverse triangle icon at the top right. Hit Settings & privacy > 

2 How to Turn Off Autoplay Videos on Facebook – Alphr

 • Tác giả: alphr.com
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 4.62 (453 vote)
 • Tóm tắt: · Look for the “Auto-Play Videos” option and select “Off.” Note: Changing the settings for autoplay on your desktop browser does not automatically 

3 How to Turn Off Autoplay on Facebook – Lifewire

 • Tác giả: lifewire.com
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 4.54 (597 vote)
 • Tóm tắt: · On the Facebook app, go to Settings & Privacy > Settings > Preferences > Media. Under Autoplay, select Never Autoplay Videos. You’re scrolling 

5 How to switch off autoplay Video on Facebook for Smartphone

 • Tác giả: true.th
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 4.11 (223 vote)
 • Tóm tắt: Go to Facebook App, select More · Select Settings · Select Account Settings · Select Videos and Photos · At VIDEO SETTINGS, select Autoplay · You can select to play 

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp