List 1 twitter wiki hay nhất

1 GloVe: Global Vectors for Word Representation

  • Tác giả: nlp.stanford.edu
  • Ngày đăng: 12/29/2021
  • Đánh giá: 4.83 (742 vote)
  • Tóm tắt: Wikipedia 2014 + Gigaword 5 (6B tokens, 400K vocab, uncased, 50d, 100d, 200d, … 25d, 50d, 100d, & 200d vectors, 1.42 GB download): glove.twitter.27B.zip

Ku Bú

Ku Bú là tôi - Là một người đam mê công nghệ , Smart Phone và đặc biệt thích gái đẹp